Home » Tidigare projekt/program

Tidigare projekt/program

Personalpartner Karlsson & Co Ab har genom åren drivit en mängd arbetsmarknadsinriktade och rehabiliterande projekt. Här följer några exempel.

Jobbchansen
ESF-projektet Jobbchansen avslutades juli 2014. Därefter har modellen implementerats i Helsingborgs Stads ordinarie programverksamhet och tjänsten har upphandlats av Personalpartner AB.

Målgruppen för ESF-projekt Jobbchansen var långtidsarbetslösa personer som uppbar försörjningsstöd, hade någon form av psykisk problematik och ingen aktiv planering mot arbete via Arbetsförmedlingen eller kommunen. Totalt deltog 30 personer i programmet. Av dessa genomförde 22 personer programmet. Samtliga dessa nådde målet anställning. De deltagare som ej hade arbetsförmåga på heltid erhöll via Jobbchansen ett bra underlag för att ansöka om hel eller partiell sjukersättning.

Samarbetspartners var Helsingborgs Stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Psykiatrin, sociala företag samt Personalpartner AB.

Jobbchansen hade en väldigt aktiv styrgrupp som har fortsatt sin verksamhet även sedan Jobbchansen har implementerats som ordinarie programverksamhet.

SmärtRehab
SmärtRehab avslutades 2009-12-31 som EU-finansierat rehabiliteringsprogram.

Totalt 89 deltagare var inskrivna i programmet.

Deltagarna hade samtliga lång sjukskrivningsperiod bakom sig p.g.a. smärtproblematik. En stor andel av deltagarna är nu åter aktuella på arbetsmarknaden med olika omfattning och inriktning på sin arbetsförmåga, efter att ha deltagit i det arbetslivsinriktade rehabiliteringsprogrammet.

De positiva erfarenheterna från SmärtRehab har Personalpartner AB och samverkanaktörerna tagit med sig in i ordinarie rehabiliteringsverksamhet. Samarbeten kring en modifierad modell av SmärtRehab är på väg att etableras med olika rehabiliteringsaktörer.

JobbAkuten
I samarbete med Personalpartner AB har MKB drivit en förmedlingsverksamhet för tillfälliga arbeten under drygt tio år.

JobbAkutens verksamhet har varit att förmedla anställningar till MKB:s hyresgäster. Kunder har varit privata och offentliga arbetsgivare. Inriktningen har varit snabba tillsättningar vid sjuk- och produktionstoppar.

Projekt KRIS – Arbetslivsingången
PPAB var tillsammans med Landskrona Stad initiativtagare till denna ESF-finansierade förprojektering.

Övriga samverkansparter var KRIS – Landskrona, olika fastighetsbolag, Arbetsförmedlingen, SSK, politiker och tjänstemän från Landskrona Stad.

Förprojekteringens mål var att ta fram en modell där offentlig, privat och ideell sektor samverkar kring anskaffande av boende och sysselsättning för arbets- och bostadslösa ungdomar som är i riskzonen för missbruk och kriminalitet.

Samverkansparterna satsar nu på att pröva modellen i en genomförandefas med stöd från ESF-Rådet.

Bokaler
Personalpartner AB samarbetade med MKB Fastighets AB i bostadsföretagets stora satsning Bokaler. Konceptet med Bokaler innebär, att man har sitt boende och bedriver sin affärsverksamhet i samma lokal. Personalpartner AB:s roll var att bistå MKB och potentiella hyresgäster/affärsidkare med värdering och utveckling av affärsidén.

AktivRehab
PersonalPartner AB drev under flera år ett rehabliteringsprogram som vände sig till långtidssjukskrivna personer med stressrelaterade diagnoser såsom utmattningssyndrom, utbrändhet m.fl.

Målgruppen i programmet  var personer som av Försäkringskassan, behandlande läkare och arbetsgivare bedömdes vara i behov av en förberedande rehablilitering för att kunna tillgodogöra sig en arbetsträning på en extern arbetsplats.

Back in Business
Tillsammans med Skandinaviska Barnmissionen och företaget MIA (Människor i Arbete) drev Personalpartner ett projekt för långtidssjukskrivna med psykiska diagnoser. Målet var att bedriva dubbelt bistånd. D.v.s. erbjuda långtidssjukskrivna arbetsprövning i meningsfull sysselsättning samtidigt som all vinst av det utförda arbetet gick till Barnmissionens biståndsarbete i Ukraina och på Filippinerna. Barnmissionen stödjer bl.a. barnhemsbarn i dessa länder.

Av de 21 klienter som Personalpartner handlade har idag hälften en fast anställning. I resterande ärenden erhöll Försäkringskassan en komplett bedömning som möjliggjorde en prövning av rätten till sjukersättning.

NOA
Från vintern 2005 till sommaren 2007 var Personalpartner en av parterna i projekt NOA som ägdes av Försäkringskassan Södervärn. NOA syftade till att hjälpa sjukskrivna anställda, som inte bedömdes kunna återgå till sin ordinarie arbetsgivare, vidare mot en ny inriktning i yrkeslivet.

Av de deltagare som Personalpartner arbetade med gick över 70% vidare till ny anställning.

Projekt Fortuna
Projekt Fortuna var ett ESF-projekt som ägdes  av Malmö Stad, SDF Rosengård. Målgruppen var personer som på grund av ohälsa varit frånvarande från arbetslivet. Målet var att utveckla ett individuellt livsstilsprogram som kunde innehålla fysisk aktivitet, avslappning och meditation samt samtal och psykologiskt stöd.

Personalpartner AB:s roll var dels att hålla inspiratonsföreläsningar samt att till deltagarna finna individuellt framtagna arbetsträningsplatser och, om det bedömdes som nödvändigt, nya anställningar hos annan arbetsgivare.

Projekt Vändpunkten Helsingborg
Projekt Vändpunkten Helsingborg var ett sysselsättningsprojekt i samverkan mellan Helsingborg Stad, Transkulturell Rehabilitering AB samt Personalpartner AB- Målgruppen var ungdomar med invandrarbakgrund som bedömdes stå långt ifrån arbetsmarknaden. Ett flertal av deltagarna hade även en historik av kriminalietet och missbruk.

Personalpartner AB s roll var att finna arbetsgivare med socialt intresse och engagemang som, via en praktikplats, var villiga att ge ungdomarna en chans till anställning.

Projekt Vägvalet
Vägvalet var ett samverkansprojekt mellan MKB Fastighets AB, Malmö Stad, Arbetsförmedlingen, Comintegra och Personalpartner AB. Målgruppen var hemlösa före detta missbrukare. MKB Fastighet AB erbjöd boende, Comintegra stor för stödet kring missbrukssituationen och Personalpartner AB anskaffade anställning till deltagarna.

Efter avslutat projekt hade sju av åtta deltagare erhållit anställningar på den öppna arbetsmarknaden. Den åttonde deltagaren påbörjade en yrkesutbildning via Arbetsförmedlingen.

Projekt Hemservicekonsulter
Samverkansprojekt mellan MKB Fastighets AB och Personalpartner AB.

Projektet hade som syfte att pröva en ny modell för sysselsättning och försörjning. Personalpartner AB hjälpte långtidsarbetslösa MKB-hyresgäster med invandrarbakgrund att starta enskilda firmor för att arbeta med hemstädning. Personalpartner AB bistod med administration kring deltagarnas företag, marknadsföring samt arbetsledning.

Av deltagarna var 85% självförsörjande efter projekttiden.

Holma Hantverkscenter
Förstudie inför Projekt Hantverkcenter med lärlingsutbildning vars syfte och målsättning att undersöka förutsättningarna för att pröva en modell av lärlingsutbildning för hantverksyrken.

Målgruppen var arbetslösa ungdomar mellan 16-24 år som ej har genomfört alternativt har avbrutit gymnasiestudier och som ej har tagit sig in i arbetslivet.

Ungdomarna skulle erbjudas lärlingsplatser vid Holma Hantverkscenter, som  i MKB Fastighets AB:s regi, skulle bli en attraktiv mötesplats och verksamhetsgata för olika hantverkare.

Projektet skulle drivas i samverkan mellan MKB Fastighets AB, organisationen Företagarna, Hyllie SDF, Hyllie Företagsgrupp, Malmö Stad Avdelning för Integration och Arbetsmarknad, fackföreningsrörelsen samt PPAB. Erfarenhetsutbyte skall ske med lärlingsutbildningar i Danmark och i Tyskland.

Förstudien avslutades 2008-10-31. Samordningen övertogs av Malmö Stad.

Projekt Vändpunkten
Vändpunkten var ett arbetsprojekt för ungdomar med ett annat etniskt ursprung än svenskt mellan 19-30 år.
Projektet genomfördes som ett program i fyra steg med inriktning på att vända ett negativt mönster till en positiv utveckling.

Målet var att deltagarna efter sitt deltagande i projektet skulle få anställning.
Personalpartner AB:s roll var att ta fram anställningslösningar till deltagarna.

 

Ring oss gärna, eller skicka ett mail om Ni vill ha ytterligare information om dessa projekt och de positiva resultat som uppnådes.

 

Därutöver har Personalpartner AB, genom åren, haft ett flertal större avtal med Arbetsförmedlingen avseende arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanskaffning. Exempel på dessa är RESA, jobbcoacher m.m.

RESA
För arbetssökande med psykiska funktionshinder. Fast antal platser som anvisades av arbetsförmedlingen.
Uppdragsgivare: Arbetsförmedlingen. Läs mer>