Home » Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Rehabilitering

Personalpartner har lång erfarenhet av rehabiliteringstjänster. Vi har arbetat med personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden p g a psykisk eller fysisk ohälsa. Om våra tidigare projekt kan du läsa mer om via menyn till höger ”Tidigare projekt”.

Förstärkt HR-stöd i rehab

Personalpartner AB har de senaste åren utvecklat sin verksamhet och blivit ett stöd för HR-experter inom offentlig och privat sektor i deras rehabiliteringsarbete. Det handlar ofta om långtidssjukskrivna medarbetare som befaras sakna arbetsförmåga partiellt eller på heltid fram till ordinarie pensionsålder. Personalpartner AB samordnar insatserna gentemot vård, Försäkringskassa och Arbetsförmedling samt tar fram underlag inför ansökan om sjukersättning.

Arbetsförmågebedömning

Uppsägning p g a hälsoskäl?
Oklart kring arbetsförmåga?
Är stadigvarande sjukersättning på hel- eller deltid en frågeställning?
Då kan arbetsprövning vara ett nödvändigt alternativ till omställning eller ett steg innan detta.

Arbetsprövningsplatser

När en arbetstagare ej längre kan utföra sina arbetsuppgifter träder arbetsgivarens rehabiliteringsansvar in. Här ingår arbetsförmågebedömning, omplaceringsutredning och utredning kring anpassningsbehov. Detta i relation till nuvarande arbetsplats.

Visar rehabiliteringsutredningen att arbetstagaren ej kan vara kvar i sitt arbete eller omplaceras och uppsägning återstår kvarstår ofta frågan:

Vilken arbetsförmåga har individen idag?

I många fall kan svaren på detta kräva mer än samtal. Medarbetaren kan ha svårt att kommunicera sina behov och/eller sakna självinsikt kring sina begränsningar och möjligheter. Frågan om i vilken omfattning medarbetaren kan arbeta framöver är självklart av vikt för att nå en långsiktigt hållbar lösning.

Om arbetsförmågan inte är fastställd via utredning hos Försäkringskassan och läkarutlåtande och man kan ha anledning att misstänka att den kan vara nedsatt är en period med arbetsprövning det konkreta sättet att utreda denna.

Personalpartner AB har lång erfarenhet av att ta fram individanpassade arbetsprövningsplatser, att samverka med Försäkringskassan, vården och Arbetsförmedlingens rehabhandläggare samt dokumentera och redovisa resultat av arbetsförmågebedömningen.

Arbetsprövningen sker hos företag eller organisationer med konkreta arbetsuppgifter, men under anpassade former och kontinuerlig uppföljning. Efter kartläggning av individens målsättning tas en individuell arbetsprövningsplats fram hos våra samarbetspartner alt tar vi nya kontakter utifrån individens önskemål. Arbetsprövningen avser såväl omfattning som arbetsinnehåll och anpassningsbehov.

Vid behov bistår Personalpartner AB individen med rådgivning och aktivt stöd i kontakterna med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra berörda parter.

Ladda hem informationsblad (PDF 394 kb)

För referenser och mer information kontakta:

Anders Karlsson tel: 040-94 91 91/ 0705-30 74 27

Arbetsprövningens innehåll och upplägg

  • Kartläggning av historik, erfarenheter och målsättning
  • Coachning, stöd och vägledning
  • Upprättande av handlingsplan
  • Framtagande av anpassad arbetsträningsplats
  • Kontinuerlig uppföljning och dokumentation
  • Aktiv stöd i kontakter med Arbetsförmedling, Försäkringskassan och andra berörda parter
  • Löpande rapportering till uppdragsgivare
  • Slutredovisning

Uppdragens längd varierar beroende på frågeställning och individanpassning.