Home » Outplacement

Outplacement

När Du står i en situation där Du av någon anledning blivit övertalig på Ditt nuvarande arbete kan vi erbjuda stöd i denna omställningsprocess. Vår uppdragsgivare är Din nuvarande arbetsgivare och vi arbetar med resultatbaserad ersättning d v s vi får betalt först när vi lyckas.

För att vi ska lyckas har vi en arbetsmetodik som det är viktigt att alla parter är införstådda med:

  • Informationsmöte
  • Intervju och kartläggning
  • Sökperiod under max 4 månader
  • Introduktionsperiod 2 månader

Vi arbetar med att ta fram en skräddarsydd lösning utifrån Dina önskemål och förutsättningar. Vi söker Din nya anställning hos arbetsgivare som har ett rekryteringsbehov men ännu ej utannonserat tjänsten. På så vis undviker vi en konkurrenssituation och arbetsgivaren en kostsam urvalsprocess. Vi har ett stort nätverk av arbetsgivarkontakter i hela Skåne. Personalpartner AB är med i ett flertal företagsgrupper, varav vi initierat och innehar styrelseposter i flera av dessa. Vi har också väl etablerade kontakter med såväl offentliga arbetsgivare som arbetsgivare inom ideell sektor och social ekonomi.

Efter Du har fått en inledande information bokar vi ett kartläggningssamtal där du träffar två av våra sysselsättningskonsulter. Tillsammans går vi igenom dina erfarenheter, kompetenser, förmågor samt dina mål och förutsättningar. Denna del är viktig då den styr vårt fortsatta arbete med att matcha Dig mot en ny anställning. Det är därför viktigt att Dina mål görs tydliga för oss samt att Du är lyhörd för våra rekommendationer utifrån möjligheterna på arbetsmarknaden.

Vi sätter därefter igång att söka arbete för din räkning i vårt nätverk och via nya kontakter under en period på upp till 4 månader. Du ska vara anträffbar under denna period. I uppdraget ingår att ta fram en anställningsmöjlighet (introduktionsplats) utifrån de önskemål du framfört under kartläggningen.

För att öka Dina möjligheter och motivera en icke konkurrensutsatt rekrytering ingår sedan en 2 månaders introduktionsperiod. Under denna tid erhåller du ingen lön från Din nya presumtiva arbetsgivare. Det är därför viktigt att du har Din försörjning ordnad via ditt avgångsvederlag under denna period. Personalpartner AB står för försäkringsskydd.