Home » Lite om regler, lagar och stöd

Lite om regler, lagar och stöd

MENY: Introduktion  l  Jobbsökartips Mallar för CV m m  l  Lite om regler, lagar och stöd l  Jobbintervju  l  Länklista

Arbetsförmedlingen

När du är arbetslös och har någon form av ersättning är det viktigt att tänka på:

 • Du ska vara till ”arbetsmarknadens förfogande” d v s beredd att ta arbete direkt i den omfattning du har uppgivit att du söker (och har ersättning för) t ex heltid. Du kan inte ta ”ledigt” under din arbetssökningsperiod utan att prata med arbetsförmedlingen först.
 • Det är viktigt att du håller avtalade tider med arbetsförmedlingen. Uteblir du från avtalade möten eller inte svarar i telefon när det är avtalat kan du förlora din ersättning under en tid.

Arbetsförmedlingen har flera möjligheter att hjälpa dig om du behöver extra stöd för att öka dina möjligheter till jobb. Jobbcoach som du har nu är ett exempel. Har du varit arbetslös länge, har funktionsnedsättning eller medicinska hinder, är ung och saknar erfarenhet eller är nyanländ invandrare finns ytterligare stöd.

Några exempel:

Nystartsjobb: Den som anställer dig får ett ekonomiskt bidrag för en del av din lön. De får stödet lika länge som du varit arbetslös och du ska ha varit arbetslös minst 1 år. Är du under 26 år gammal ska du ha varit arbetslös minst 6 månader. Är du över 55 år får arbetsgivaren stöd i den dubbla tiden. Bidraget till arbetsgivaren motsvarar två gånger arbetsgivaravgiften. För dig kan det bli lättare att konkurrera om ett jobb.

Bidrag för att starta eget: Om du är arbetslös och har en affärsidé som bedöms vara lönsam kan du få aktivitetsersättning (har du a-kassa motsvarar det samma belopp) under de första 6 månaderna för att komma igång. Har du en funktionsnedsättning som minskar dina möjligheter att få jobb kan du dessutom få särskilt stöd med upp till 60 000 kr.

Utbildning: Arbetsmarknadsutbildning har syftet att stärka din möjlighet att få arbete. Grundregeln är att du ska ha fyllt 25 år (undantag finns). Det finns ett begränsat antal utbildningar som arbetsförmedlingen handlat upp och de har utgått från sina bedömningar var jobben finns. Just nu är det flest utbildningar inom transport, vård och industri.

Är du under 25 år foch saknar betyd i gundskole- eller gymnasieämnen finns möjlighet att läsa i något eller några på folkhögskola under max 3 månader med bibehållen ersättning.

Praktik: Genom arbetsförmedlingen kan du bli beviljad praktik om du är under 25 år och varit arbetslös minst 4 månader. Syftet är att det ska öka dina möjligheter att få jobb och facket ska godkänna det. Du får samma ersättning som om du varit arbetslös. Denna praktik kallas arbetspraktik och får max vara 6 månader (ofta kortare).

Det finns några andra praktikformer för invandrare som inte har erfarenhet från svensk arbetsmarknad; prova-på-plats och yrkeskompetensbedömning. Här ska då göras en kartläggning innan och praktiken får vara högst 3 månader men här är ingen åldersgräns.

Om du har jobbat tidigare men tappat kontakten med ditt yrkesområde och halkat efter något när det gäller kompetens kan du får praktik på max 3 månader om det finns chans till jobb efteråt. Denna form av praktik kallas praktisk kompetensutveckling.

 

För dig som har nedsatt arbetsförmåga

Arbetsförmedlingen har en mängd möjligheter att stödja och hjälpa dig om du har nedsatt arbetsförmåga av något skäl. Du kan få tillgång till speciell rehabiliteringshandläggare och de har tillgång till flera stödåtgärder.

Mycket kort om några stödåtgärder:

Lönebidrag: Ekonomisk ersättning till arbetsgivare för att kompensera för att vissa hänsyn måste tas till dig i arbetet. Individuell prövning av storlek på ersättning (gränser finns)

SIUS – Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd. Här är en SIUS-konsulent inkopplad.

Stöd till personligt biträde: Ekonomisk ersättning till någon på arbetsplatsen som avsätter tid för att handleda och hjälpa dig.

Trygghetsanställning: Arbete förmedlat av Arbetsförmedlingen hos arbetsgivare som kan erbjuda en bra och anspassad arbetssituation. Arbetsgivaren får ekonomiskt bidrag. För dig fungerar det som en vanlig anställning.

Utvecklingsanställning: Är egentligen en del i ett så kallat arbetsmarknadspolitiskt program

 

A-kassan

För att ha rätt till A-kassa är det 3 villkor som måste vara uppfyllda:

 • MEDLEMSVILLKORET. Du ska ha varit betalande medlem i minst 12 månader i rad.
 • ARBETSVILLKORET. Du ska ha arbetat minst 80 timmar i månaden i sex månader under det senaste året. Skulle du ha varit sjuk eller studerat kan du få lov att räkna längre tillbaka än det senaste året d v s du kan hoppa över den tiden (”överhoppningsbar tid”).
 • ARBETSLÖSHETSVILLKORET. Du ska vara arbetslös och anmäld hos Arbetsförmedlingen samt vara aktivt arbetssökande.

Om du har A-kassa är det viktigt att du följer din A-kassas regler annars kan du bli av med din ersättning tillfälligt eller helt enkelt avstängd. Det finns ju olika A-kassor och reglerna är likartade men kan skilja sig åt så det är viktigt att du kontaktar din A-kassa om något är oklart. Här är några saker du bör tänka på:

Förutom att vara inskriven på arbetsförmedlingen måste du aktivt söka jobb

Detta är viktigt: du ska söka och vara beredd att ta lämpliga jobb. Om arbetsförmedlingen uppmanar dig att besöka dem eller söka ett visst arbete ska du göra det. Om du missar detta är det arbetsförmedlarens skyldighet att meddela A-kassan så att du riskerar förlora din ersättning under en tid.

Vad händer om du tackar nej till ett jobb?

Om du tackar nej till ett erbjudet jobb måste du motivera detta så att A-kassan kan utreda om det var ett lämpligt jobb. Om det bedöms som lämpligt så minskas din A-kassa under en tid och andra gången du tackar nej så minskas den ytterligare.

Kan jag bli tvingad att söka arbete på annan ort?

Ja, om du vill behålla A-kassan. Är det möjligt att pendla varje dag kan du inte säga nej utan att förlora A-kassan. Har du familj och det är så långt att du måste flytta är regeln att det ska gå att ordna en bostad inom rimlig tid. Har du ingen familj förväntar sig A-kassan att du ska kunna flytta.

Söker du jobb på annan ort kan du få resa (och övernattning om det behövs) betalt av Arbetsförmedlingen, max 2500 kr. Behöver du flytta kan du få hjälp med både flyttkostnad och pendlingskostnad de första månaderna.

Har du medicinska hinder?

Om du har medicinska hinder som gör att du inte kan ta vilka jobb som helst ska du ha ett läkarutlåtande som styrker det. Tänk på att ett läkarutlåtande ska ange på vilket sätt du är begränsad att utföra vissa arbeten eller arbetsuppgifter så ett läkarintyg som bara anger sjukdom eller besvär är inte tillräckligt. Läkarutlåtandet ska din arbetsförmedlare ha.

Arbeta deltid och stämpla samtidigt – 75-dagarsregeln

I korthet betyder den att veckor där du både arbetar och får A-kasseersättning betalas ersättning ut i max 75 dagar. De 75 dagarna är så kallade ”deltidsdagar”. Från början när du blev arbetslös fick du 300 ersättningsdagar, av dem kan max 75 stycken användas i kombination med deltidsarbete.

När dina 75 dagar är slut kan du fortfarande få ersättning veckor som du är helt arbetslös. Veckor där du arbetar (oavsett antal timmar) får du inte ersättning från A-kassan.
Exempel för en timanställd:
Vecka 1 jobbar du 28 timmar. Då kan du inte få ersättning från A-kassan för den resterande tiden.
Vecka 2 jobbar du inte alls. Då kan du få ersättning från A-kassan.

Kan jag tacka nej till del­tidsarbete när deltidsdagarna är slut?
När dina 75 dagar är slut har du rätt att tacka nej till deltidsarbete om den inkomst du då skulle få är mindre än 90 procent av ersättningen från A-kassan. För tim­anställda får A-kassan försöka räkna fram en genomsnittlig inkomst från timanställningen.
Kolla med din A-kassa vad som gäller för dig innan du tackar nej ett arbete.

Kan jag studera och ha A-kassa samtidigt?

Grundregeln säger nej. Men undantag kan göras för deltidsstudier t ex om du behöver läsa in ett ämne för att få gymnasiekompetens eller gå en datakurs för att öka dina jobbmöjligheter. Villkoren för att deltidsstudera är:

 • Att du ansöker hos din A-kassa innan du börjar
 • Att det inte är fortsättning på tidigare heltidsstudier
 • Att studietakten är på mindre än halvfart och att du inte har studiemedel
 • Att studierna inte hindrar dig från att ta ett arbete
Kan jag ha extraknäck?

Samma sak här – grundregeln säger nej, du förlorar a-kassa de dagar du jobbar. Men du kan söka om undantag om du har haft en bisyssla länge (t ex biodling). Men då ska det ha pågått minst 1 år innan du blev arbetslös och du ska ha haft sysslan bredvid ett heltidsarbete. Du får inte ha tjänat för mycket på det heller. Man kan ansöka om detta undantag i samband med ansökan om a-kasseersättning.

Detaljer kring villkoren för arbetslöshetsersättning hittar du här (arbetsförmedlingens hemsida):

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Ersattning-vid-arbetsloshet/Villkor.html

Aktivitetsstöd

Om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, t ex om du får praktikplats eller prova-på-plats, får du under denna tid aktivitetsstöd. Det motsvarar A-kassan om du är berättigad till det och en lägre ersättning om du inte har A-kassa. Det är Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsstöd. Du fyller själv i en blankett med närvaroförsäkran varje månad och skickar till försäkringskassan. Du väljer själv period t ex från den 25:e till den 24:e nästa månad. Tänk på att det tar ca 2 veckor innan dina pengar betalas ut.

Blankett kan du hämta från Försäkringskassans hemsida om du har möjlighet att skriva ut den:

Länk till Försäkringskassans blankettsida

Om du är utförsäkrad från arbetslöshetsersättningen får du högst 65 procent av den fastställda dagsförtjänsten. I annat fall gäller följande nivåer:

 • högst 80 procent av den fastställda dagsförtjänsten under de första 200 nivådagarna av arbetslöshetskassans ersättningsperiod
 • högst 70 procent av den fastställda dagsförtjänsten från dag 201 till och med dag 300
 • högst 65 procent av den fastställda dagsförtjänsten från dag 301 eller 451 och tillsvidare. Om du vid dag 300 har barn under 18 år sänks nivån till 65 procent först dag 451 (om du inte är utförsäkrad från arbetslöshetsförsäkringen).

Om du endast uppfyller villkoren för grundbelopp från arbetslöshetsförsäkringen har du även i fortsättningen rätt till 320 kronor per dag vid heltid.
Följande nivåer gäller för dig som är deltagare i jobbgaranti för ungdomar:

 • Högst 80 procent av den fastställda dagsförtjänsten under de första 100 nivå dagarna av arbetslöshetskassans ersättningsperiod.
 • högst 70 procent av den fastställda dagsförtjänsten från dag 101 till och med dag 200.
 • högst 65 procent av den fastställda dagsförtjänsten från dag 201.

Är du förälder till barn under 18 år och deltar i jobbgaranti för ungdomar gäller följande nivåer:

 • högst 80 procent från och med dag 1 till och med 200
 • högst 70 procent från och med dag 201 till och med 300
 • högst 65 procent från och med dag 301

Om du inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning, och om du går annat program på heltid än jobbgarantin för ungdomar och i vissa fall jobb- och utvecklingsgarantin och Arbetslivsintroduktion, får du 223 kronor per dag.

 

Omställningsstöd via trygghetsstiftelse och trygghetsfond

Inom en del områden på arbetsmarknaden har arbetsgivare och fack byggt upp stödfonder som ger individuellt stöd om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist (inte om man blir avskedad av personliga skäl). Stödet liknar arbetsförmedlingens jobbcoaching. Du kan läsa mer om de olika fonderna under menyn Omställning här på vår hemsida där det också finns länk till respektive fond.