Home » Arbetsprövning

Arbetsprövning

Uppsägning p g a hälsoskäl?
Oklart kring arbetsförmåga?
Är stadigvarande sjukersättning på hel- eller deltid en frågeställning?

Då kan arbetsprövning vara ett nödvändigt alternativ till omställning eller ett steg innan detta.

Arbetsprövningsplatser

När en arbetstagare ej längre kan utföra sina arbetsuppgifter träder arbetsgivarens rehabiliteringsansvar in. Här ingår arbetsförmågebedömning, omplaceringsutredning och utredning kring anpassningsbehov. Detta i relation till nuvarande arbetsplats.

Visar rehabiliteringsutredningen att arbetstagaren ej kan vara kvar i sitt arbete eller omplaceras och uppsägning återstår kvarstår ofta frågan:

Vilken arbetsförmåga har individen idag?

I många fall kan svaren på detta kräva mer än samtal. Individen kan ha svårt att kommunicera sina behov och/eller sakna självinsikt kring sina begränsningar och möjligheter. Frågan om i vilken omfattning individen kan arbeta framöver är självklart av vikt för att nå en långsiktigt hållbar lösning.

Om arbetsförmågan inte är fastställd via utredning hos Försäkringskassan och läkarutlåtande och man kan ha anledning att misstänka att den kan vara nedsatt är en period med arbetsprövning det konkreta sättet att utreda denna.

Personalpartner har lång erfarenhet av att ta fram individanpassade arbetsprövningsplatser, att samverka med Försäkringskassan, vården och Arbetsförmedlingens rehab-handläggare samt dokumentera och redovisa resultat av arbetsförmågeutredningar.

Arbetsprövningen sker hos företag eller organisationer med konkreta arbetsuppgifter men under anpassade former och kontinuerlig uppföljning. Efter kartläggning av individens målsättning tas en individuell arbetsprövningsplats fram hos våra samarbetspartner alt tar vi nya kontakter utifrån individens önskemål. Arbetsprövningen avser såväl omfattning som arbetsinnehåll.

Vid behov bistår Personalpartner individen med rådgivning och aktivt stöd i kontakterna med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra berörda parter.

Ladda hem informationsblad (PDF 380 kb)

För referenser och mer information kontakta:

Christin Lindbom tel: 040-94 91 91/ 0705-31 07 95

Anders Karlsson tel: 040-94 91 91/ 0705-30 74 27

 

Arbetsprövningens innehåll och upplägg

  • Kartläggning av historik, erfarenheter och målsättning
  • Coachning, stöd och vägledning
  • Upprättande av handlingsplan
  • Framtagande av anpassad arbetsträningsplats
  • Kontinuerlig uppföljning och dokumentation
  • Aktiv stöd i kontakter med Arbetsförmedling, Försäkringskassan och andra berörda parter
  • Löpande rapportering till uppdragsgivare
  • Slutredovisning

Uppdragens längd varierar beroende på frågeställning och individanpassning.